واوان

انجام كليه كارهاي جدول وآسفالت كاري واوان –اسلامشهر 84-1381

دانشگاه غير انتفاعي پرندك سال 1390

دانشگاه تهران-شمال حكيميه 1394

برج هاي شهرك شهيد بهشتي  تهرانپارس 1395

برج هاي پرديس در فاز هاي مختلف 1396

انجام كليه كارهاي ايزوگام، قيرگوي فاز هاي مختلف پرندك در سال 1391

انجام پروژه هاي مختلف در بندر عباس سال 1379

انجام پروژه شركت سيمان تهران سال 1378

انجام قير گوني و آسفالت بيمارستان ميلاد

انجام كندن و اجراي آسفالت ورزشگاه شهيد شيرودي 1377